Skarżysko-Kamienna On-Line - Dodatki
Skarżyskie kalendarium historyczne
Ok.10 tys. lat p.n.e W rejonie dzisiejszego miasta Skarżyska-Kamiennej , dzielnicy Łyżwy i przystanku Grzybowa Góra - kopalnia rudy hematytu , z której na stanowiskach roboczych ucierano proszek czerwony do rytualnego malowania ciała .Znalezisko nazwane zostało w literaturze archeologicznej 'RYDNO' Proszek o identycznym składzie chemicznym znajdowano na terenie całej Polski , co świadczy o produkcji na dużą skalę dla celów handlowych.
Odkrycia na tym terenie dokonał w latach 1945-1950 prof. Stefan Krukowski
III w.po - W rejonie wsi Marcinków i Parszów oraz w granicach miasta koło zalewu nad rzeką Bernatka - wytop żelaza w dymarkach ślady odkryto w latach sześćdziesiątych.
ok.1173 - Na terenach dzisiejszej ul. Paryskiej , a niegdyś wsi Milica , choć wsi jeszcze nie było a funkcjonowała tylko nazwa geograficzna , odbył sie wiec rycerstwa, na którym Kazimierz Sprawiedliwy wystawił dokument potwierdzający wczesniejsze nadania ziemi zagojskiej Zakonowi Joanitów
1179 - Osada Skarsisko, późniejsze Skarżysko-Duchowne, a obecnie Skarżysko- Kościelne, wymieniona w dokumencie jako wydzielona przez bp.Gedkę z dóbr biskupów.
1249 - Bolesław wstydliwy udziela Cystersom z Kamiony-Wąchocka koncesji na poszukiwanie płodów kopalnych w rejonie min. Bzina i Rejowa.
1260 - Potwierdzenie przez Bolesława Wstydliwego darowizny Sirchina-Żyrcina (późn. Rejowa) sprzed 1217r. uczynionej przez Iwo s. Szawła Odrowąża, kanclerza Leszka Białego, późniejszego biskupa krakowskiego na rzecz klasztoru cystersów w Kamionie.
1260 - Potwierdzenie przekazania przez Mikołaja Wielkiego, herbu Lis, osady Bzyno (Bzin) Zakonowi Cystersów.
1275 - Bolesław Krzywousty przywilejem wydanym w Stopnicy ponownie potwierdza nadanie Bzyna-Żyrcina i Skarżyska Duchownego Cystersom Wąchockim.
1308 - Władysław Łokietek zezwala cystersom na lokowanie osad na prawie niemieckim i niebawem powstaje wieś Lipowe Pole.
1401 - Potwierdzenie, że Jakub i Sławek - dziedzice z Szydłowca są właścicielami Skarżyska Rycerskiego (Książęcego).
ok. 1440 - wieś Bzyno liczy 4 łany kmiecie posiada młyn oraz kuźnię nad rzeką Kamienną.
poł XV w. - Jan Długosz odnotowuje istnienie młyna i kuźnicy we wsi Bzyno należącej do Cystersów wąchockich, zaznaczając brak folwarku i karczmy.
poł. XV w. - J. Długosz opisuje wieś Skarżysko-Klasztorne jako należące do parafii wąchockiej w której są 3 karczmy nie ma młyna i folwarku.
poł XV w. - J. Długosz potwierdza, że Lipowe Pole należy do parafii wąchockiej i jest własnością Cystersów. Graniczy ono z Bzynem
poł. XV w. - J. Długosz notuje, że Pogożałe i Skarsicko Rycerskie jako własność Szydłowieckich należy do parafi w Chlewiskach.
1490 - Działanie młyna w miejscowości Possadzay (Posadaj) na prawym brzegu rzeki Oleśnicy, którego właścicielem jest Jan Odrowąż.
1493 - Rozgraniczenie dóbr Skarsicka Rycerskiego, własności Stanisława Szydłowieckiego, od Lipowego Pola Cystersów.
1510 - opat Cystersów wąchockich sprzedaje wójtostwo Lipowego Pola Jakubowi Kochanowskiemu, bratu stryjecznemu Jana z Czarnolasu.
1511 - zgoda opata wąchockiego na założenie przez Szydłowieckich sadzawki na rzece Kamiennej na wschód od Bzina i założenie kuźnicy.
1511 - Wytyczenie granicy między dobrami Cystersów a Skarżyskiem Rycerskim rodziny Szydłowieckich
1515 - bp. J. Konarski z Krakowa zezwala dzierżawcy Bzina Janowi Głozie na wybudowanie i dzierżawienie sadzawki i kuźnicy.
1515 - dzierżawa kuźnic i wsi Żyrcin (Rejów) przez rodzinę Głozów z Bzina.
1524 - rozgraniczenie terenów Parszowa i Łacznej należących do biskupów krakowskich od wsi Żyrcin należącej do opata Cystersów.
1552 - Opat Cystersów wąchockich zezwala Janowi Reyowi-Ryjowi Kochanowskiemu, herbu Korwin z Woli Brudnowskiej na wykupienie od spadkobierców J. Głozy praw do opustoszałej wsi Żyrcin. (Rejów).
1559 - Jan Rej Kochanowski obejmuje w arendę od opata Cystersów wąchockich także wieś Młodzawy.
1559 - Jan Rej Kochanowski buduje w Żyrcinie drewniany kościółek pw. św. Mikołaja. Pogłębia i zarybia sadzawkę.
1563 - Skarga Jana R. Kochanowskiego z Żyrcina do bp. krakowskiego na opata Cystersów za najazd przez osoby podstawione i zniszczenie kuźnicy i stawu.
1566 - Uzyskanie przez opata Cystersów A. Karwickiego od Zygmunta Augusta przywileju pobierania opłat mostowych na rzece Kamiennej przed wsią Skarsycko Duchowne, w zamian za obowiązek naprawiania mostu i regulowania brzegów.
1575 - zniszczenie sprzętu kuźnicy w Rejowie i spuszenie wody z sadzawki przez nieznane osoby.
1578 kuźnik Walenty Duracz, dostawca żelaza na budowę mostu warszawskiego, został nobilitowany przez Stefana Batorego
1770 zbudowany został wielki piec w Rejowie.
1825 - roczne wydobycie rudy żelaza z kopalni Piotr k/Młodzaw - 315922 wozów. Miała ona 4 szyby, ok. 90 łatrów chodników dobywalnych i 5 łatrów chodników poszukiwalnych oraz zatrudniała 16 górników i 16 pomocników.
1825 - rozpoczęcie budowy traktu komunikacyjnego z Piotrkowa i Końskich do Ostrowca i Sandomierza przez Bzin.
1829 - nabycie ośrodka hutniczego w Kamiennej od Radziwiłłów przez Dozorstwo Hutniczo-Górnicze w Suchedniowie dla Skarbu Państwa.
1830 k/Rejowa i kamienia wapiennego k/Młodzaw, - uruchomienie pierwszego szybu nowej kopalni rudy żelaza Anna k/Młodzaw.
1830 - przejście zakładu hutniczego w Rejowie, po wygaśnięciu umowy dzierżawnej, pod całkowity zarząd Dyrekcji Górniczej, której zlecone prace nad modernizacją prowadził J. Lipski
1830 - budowa i eksploatacja na zboczach Góry Baranowskiej, za wsią Rejów, największej w tym rejonie kopalni rudy żelaza Paweł, zatrudniającej 184 górników, pomocników i wozaków. Wydobywano też rudę punktowo w lasach za wsiami Milica i Pogorzałe.
1830 - w Bzinie i Bzinku jest łącznie 39 domów i 325 mieszkańców.
1831 - podjęcie produkcji żeliwnych kuł armatnich dla polskiego wojska powstańczego w Bzińskim Zakładzie Hutniczo-Kuźniczym.
1835 - zamówienie na kule armatnie i kartacze dla armii carskiej po ujawnieniu możliwości technicznych Zakładu Hutniczo-Kużniczego w Bzinie, w czasie powstania listopadowego.
1836 - budowa w Rejowie unowocześnionego wielkiego pieca i przekopanie kanału wodnego pod nadzorem T. Wiśniewskiego, na zlecenie Banku Polskiego.
1838 - budowa osiedla - 6 domów i budynku administracji (w którym obecnie mieści się Muzeum im. Orła Białego)
1839 - przerwanie tamy na stawie w Rejowie, co spowodowało przerwę w produkcji.
1840 - otrzymanie przez Zakład Hutniczo-Kuźniczy w Rejowie, pod kierownictwem technicznym Bonawentury Kłobuckiego, zlecenia rządu na produkcję kartaczy dla armii carskiej.
1841 Hieronim Łabęcki w roku opisał dzieje wielkiego pieca i odlewni żeliwa w Rejowie opublikowane w Bibliotece Warszawskiej
1842 - stwierdzenie (w opisie arch. B. Podczaszyńskiego), że wielki piec w Bzinie ma wysokość 8,6 m i jest najstarszy w Królestwie Polskim. Produkuje się tu rocznie 815 ton kul armatnich i kartaczy
1847 - utworzenie Szkoły Elementarnej w Bzinie
1847 - zbudowanie nowej fryszerki i gwoździami w Kamiennej.
1852 - Józef Zaorski zawiadowcą wielkiego pieca w Rejowie.
1854 - włączenie do gminy Bliżyn w powiecie opoczyńskim, guberni radomskiej wsi Milica i Kamienna z ekonomii szydłowieckiej. Przeprowadzono wówczas tzw. urządzenie - podział i wytyczenie gruntów.
1854 - Kamienna - 66 domów w rozwidleniu dróg do Skarżyska Kościelnego i do Szczepanowa połączonych poprzecznie ulicą.
1859 - podział i wytyczenie gruntów Bzina, Bzinka i Rejowa.
1860 - Antoni Waligórski zawiadowcą wielkiego pieca w Rejowie.
1862 - rozpatrzenie na posiedzeniu Komitetu Centralnego Narodowego możliwości odlewania dział w jednym z wielkich pieców Bzina lub Rejowa.
2 luty 1863 starcie oddziału Dionizego Czachowskiego z oddziałami rosyjskimi dowodzonymi przez mjr Bentkowskiego
1886 - rozpoczęcie budowy linii kolejowej z Bzina do Ostrowca i Bodzechowa.
1886 - wykupienie przez Jana Witwickiego od warszawskiej spółki Łukasiewicz-Polissa i S-ka odlewni i kuźni w Kamiennej, zreorganizowanie ich i zatrudnienie w Odlewni i Emalierni Kamienna ok. 200 robotników, a na przełomie. XIX i XX w. około 350 ludzi.
1888 - wyznaczenie wikariuszowi z parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym ks. Feliksowi Kuropatwińskiemu stałego obowiązku duszpasterskiego w kaplicy Przemienienia Pańskiego w Bzinie dla parafian z Bzina, Młodzaw, Bzinka,Pasadaju,Kamiennej, Milicy.
1889 - zorganizowanie pierwszej apteki przez farmaceutę J. Bojarskiego, odkupionej w 1910 r. przez J. Bielnickiego.
1890 - założenie Stowarzyszenia Handlowego dla pracowników kolejowych, zatrudnionych na stacji Bzin
1890 - zbudowanie bocznicy kolejowej przechodzącej przez osadę Kamienna do Odlewni i Emalierni J. Witwickiego, a później i Stalowni przez dzisiejszą ulicę Podjazdową, wówczas nazywanej Linijką.
1891 - otwarcie w Bzinie dwuklasowej szkoły żeńskiej.
1892 - epidemia tyfusu w Kamiennej.
1895 uznanie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Bzinie, pod administracją ks. Józefa Rożka za kościół filialny parafii Skarżysko Kościelne,
1895 - założenie cmentarza grzebalnego w Bzinie,
1895 - uruchomienie Fabryki Osełek i Toczków przez A. Tylmana, dzięki wykorzystaniu złóż kamienia ze wsi Gadka. Zatrudnionych w niej i w założonym później tartaku było 30 robotników.
1897 - założenie z inicjatywy Jana Witwickiego przy udziale bankierów warszawskich Towarzystwa Akcyjnego Skarżysko, które wybudowało Stalownię Skarżysko z Gruszką Bessemera. Stalownia zatrudniała ok. 300 robotników. Niebawem Towarzystwo Skarżysko wybudowało jeszcze Cementownię Neptun.
1897 - upaństwowienie trakcji kolejowej i podjęcie budowy drugiego toru z Radomia do Kielc,
1897 - przemianowanie stacji Bzin na stację Skarżysko.
1898 - założenie amatorskiej orkiestry dętej przy stacji Skarżysko,
1898 - uruchomienie dwuklasowej szkoły dla dzieci pracowników stacji Skarżysko.
1899 - opracowanie na zlecenie gminy Bliżyn planu sytuacyjnego wsi Kamienna,
1899 we wrześniu w Radomiu odbywa się wystawa rolnicza podczas której własną ekspozycję posiadała fabryka Witwickiego: ?śliczny pawilon inż. Witwickiego z Kamiennej obejmował: odlewy kanalizacyjne, ogrzewania centralnego, budowlane, naczynia emalie maszyny formierskie własnego pomysłu. Wyrób czysty i piękny?. (Wędrowiec) Towarzystwo Akcyjne Skarżysko-Stalownia zaprezentowało: odlewy stalowe, surowce, szlakę używaną do produkcji cementu, ?próbki rozrywania na wytrzymałość?, ?próbki na zimno i widoki zakładów. Podcaza tej wystawy swoje wyroby prezentowała ?fabryka parowa farb mineralnych kandydata nauk chemicznych S. Zalewskiego i inżyniera technologa W. Sosnowskiego z Bzina.
1899 - poświęcenie przez ks. Kuropatwińskiego nowego sklepu Stowarzyszenia Handlowego oficjalistów kolei żelaznej ze stacji w Skarżysku.
1899 - eksponowanie na wystawie przemysłowej w Radomiu produkcji kand. nauk chemicznych S.Zalewskiego z Bzina (wyrobów Fabryki Parowej Farb Mineralnych)
1900 - adaptacja budynku mieszkalnego przy stacji Skarżysko na cerkiew dla sprowadzonych Rosjan, zatrudnionych na odpowiedzialnych stanowiskach węzła kolejowego,
1900 - ilość mieszkańców w Kamiennej - 2495
1901 - zatożenie początkowo 2-klasowej, a od 1903 r. 4-klasowej pensji dla dziewcząt, przez Helenę Wagner,
1901 - zaprzestanie produkcji hutniczej w zakładach hutniczych Bzina i Rejowa
1902 - utworzenie chóru kościelnego przy kościele w Bzinie
1903 - wybudowanie remizy parowozów towarowych o 17 kanałach,
1903 - założenie Koła Stronnictwa Narodowej Demokracji (endecji), zrzeszającej nie tylko przemysłowców i inteligencję, ale i robotników z Kamiennej
1904 - rozpoczęcie budowy rzeźni przez L. Trzaskowskiego (zbankrutował w 1913),
1904 - zawiązanie Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej w Kamiennej oraz niewielkiej grupy SDKPiL,
1904 - założenie Szkoły Elementarnej dla dzieci pracowników Stalowni Skarż ysko
4.02.1904 - manifestacja robotników Odlewni Witwic 1905 kiego i Stalowni Skarżysko (rewolucja 1905 roku), którzy przy przejściu przez przejazd kolejowy z ul. Przechodniej do fabryki Nowy Bzin zostali zaatakowani przez żandarmerię i wojsko carskie. Zginęło 32 manifestantów, raniono ok. 100 robotników.
1905 - powstanie Polskiej Macierzy Szkolnej, która objęła pieczę nad 2-klasową Szkołą Elementarną przy Stalowni Skarżysko, Szkołą kolejową i Szkolą Elementarną w Bzinie,
1905 założenie grupy Związku Zawodowego Metalowców jeszcze przed oficjalnym wyrażeniem zgody władz carskich na jego powstanie w Warszawie
1905 dokonanie prawdopodobnie przez członków SOB w pobliżu Skarżyska napadu na pociąg pocztowy
1905 powstaje osada Kamienna jako część gminy Bliżyn.
1906 - zbudowanie przez bankiera Rosnera, w Kamiennej,tartaku i Fabryki Mebli Giętych Niezgoda i zatrudnienie ok. 50 robotników (Rosner w 1913 zbankrutował)
1906 napad na pociąg pod Skarżyskiem (OB PPS ?)
1908 - rozpoczęcie budowy kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kolejowej
1910 - ilość mieszkańców w Kamiennej - 7512,
1910 - elektryfikacja stacji Skarżysko, a niebawem i większych zakładów przemysłowych,
1910 - rozbudowa stacji, zorganizowanie tzw. parku iwanogrodzkiego (dziś dęblińskiego),
1910 - zorganizowanie elementarnej szkoły żydowskiej i zbudowanie drewnianej bożnicy nieopodal Stalowni
1911 - ustanowienie GMINY KAMIENNA obejmującej wsie: Kamienna, Doliska, Zaporęba, Posadaj, Szczepanów, Nowy Bzin i stację Skarżysko.
1913 - zorganizowanie rosyjskiej 4-klasowej Wyższej Szkoły Początkowej pod kierownictwem Pawia Jeremiasza
1914 - zorganizowanie rosyjskiej bazy zaopatrzenia wojskowego w Kamiennej,
1914 - zrzucenie pierwszych bomb lotniczych przez samoloty niemieckie na stację Skarżysko i osadę Kamienna
18.08.1914 - zajęcie osady Kamienna przez wojska niemieckie i austriackie
1914 - założenie Komitetu Obywatelskiego w Kamiennej pod przewodnictwem ks. K. Sykulskiego i G. Śniechowskiego.
27.09.1914 - wybór wójta gminy Kamienna Kazimierza Wiśniewskiego.
27/28.10.1914 przemarsz i nocleg w Kamiennej, po bitwie pod Laskami k. Zwolenia, l pułku Legionów pod dowództwem bryg. Józefa Pilsudskiego, który został zakwaterowany w pałacyku Witwickich
10.11.1914 - ponowne wkroczenie wojsk rosyjskich do Kamiennej.
paźdź. 1914 - werbunek do Legionów z terenu Bzina i Kamiennej
15.03.1914 - wybranie nowej Rady Gminy, składającej się z 18 kobiet i 4 mężczyzn
14.05.1915 - spalenie budynku stacji i wysadzenie mostu kolejowego na rz. Kamiennej przez wycofujących się Rosjan.
1915 - ponowne wkroczenie wojsk austriackich.
15.07.1915 - przejazd II i III batalionu legionów udających się do Ostrowca przez stację Skarżysko
5.10.1915 otwarcie Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego pod dyrekcją ks. K. Sykulskiego
25.10.1915 - zorganizowanie i otwarcie pod dyrekcją ks. K. Sykulskiego Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego
1.03.1916 - uruchomienie w Skarżysku, obok dworca kolejowego, C. i K. Etapowego Urzędu Pocztowego I klasy
07.1916 - założenie przez J. Słoniewskiego I Drużyny Skautów Męskich przy Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego.
09.1916 - powierzenie funkcji dyrektora Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego Andrzejowi Bałtruszajtisowi (pełnił funkcję do 1930)
1916 - zorganizowanie przez wojska austriackie dla swoich potrzeb Wojskowego Szpitala Zakaźnego na 50 łóżek, w barakach przy nieczynnym Zakładzie Hutniczo-Odlewniczym Nowy Bzin.
1916 - powstanie plutonu POW pod komendą Ruteckiego, a od 1917 r. St. Krasuckiego,
1916 - liczba ludności w Kamiennej - 5604 osoby (zmniejszyła się),
1916 - poruczenie c. i k. Komendantowi Stacji Etapowej w Skarżysku wydawania osądów i nakładania kar za przekroczenia w zakresie cen w osadzie Kamienna
18.04.1916 - przekształcenie, za zgodą Jeneralnego Gubernatora Wojskowego Progimnazjum na 8 klasowe Gimnazjum Koedukacyjne Komitetu Obywatelskiego w Kamiennej - Skarżysko
15.03.1918 - wiec przeciw przyłączeniu Ziemi Chełmskiej (po Mszy sw. w kościele w Bzinie) do Ukrainy, w myśl traktatu Brzeskiego. Manifestujący przemaszerowali w pochodzie pod siedzibę władz wojskowych przy ul. Iłżeckiej, gdzie złożono protest.
1918 - założenie Żeńskiej Drużyny Skautek przy Gimnazjum-prowadziła Barbara Zielińska, a od września drużynową była Zofia Kosierkiewicz
07.1918 - organizowanie przez PPS ok. 30-osobowego oddziału Milicji Ludowej
1918 - strajk ekonomiczny robotników Warsztatów Kolejowych.
10.1918 - spalenie tartaków w Suchedniowie i Bliżynie przez POW wspólnie z Pogotowiem Bojowym PPS
3.11.1918 - rozbrojenie Austriaków i przejęcie władzy przez Polaków nad stacją Skarżysko i osadą Kamienna przez POW,Skautów i Milicję Ludową
8.11.1918 - mianowanie Wacława Czaplarskicgo z. PPS komisarzem MIASTECZKA FABRYCZNEGO dla Kamiennej nazwanej w dokumencie Skarżyskiem przez Prezydenta Rady Ministrów Ign. Daszyńskiego (rząd Lubelski)
1919 - zorganizowanie przy stacji Skarżysko Średniej Kolejowej Szkoły Technicznej (przeniesionej w 1921 r. do Radomia)
02.1919 - przekazanie władzy administracyjnej Komisarza na rzecz wójta J. Zbroji
02-03.1919 utworzenie w Kamiennej komendy III Hufca Skautów,
1919 - rozbrojenie Milicji Ludowej przez wojsko,
1919 - ustanowienie Posterunku Policji Państwowej,
1919 - potwierdzenie polskiej władzy Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego uprawnień Komitetu Obywatelskiego w Kamiennej-Skarżysku do prowadzenia 8-klasowego Gimnazium Obywatelskiego,
1919 - zawiązanie Komitetu Okręgowego PPS w Kamiennej,
1919 - zorganizowanie w Gimnazjum Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych,
1919 - przeniesienie szkoły elementarnej do budynku Ty Imana jako Szkoły Powszechnej nr l, w której w 1921 r. uczyło się 420 dzieci.
05.1919 - powołanie Rady Delegatów Robotniczych w Kamiennej-Skarżysku z bezpartyjnym przewodniczącym Sutkowskim,
1919 - ustanowienie w dekanacie wąchockim samodzielnej parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Józefa w Bzinie, obejmującej: Bzin, Bzinek, Rejów, Miodzawy, Milicę i Kamienną
12.07.1920 - wielki wiec ludności Kamiennej i okolicznych wiosek popierających wojnę obronną z bolszewikami,
1920 - powołanie Podkomitetu Obrony Państwa w Kamiennej
07.1920 - odjazd ok. 70-osobowej grupy ochotników z Gimnazjum i harcerzy z Kamiennej do punktów werbunkowych Wojska Polskiego. Wraz z uczniami zgłosiło się kilku nauczycieli i prefekt ks. G. Śniechowski
09.1920 - zbiórka pieniędzy i darów od mieszkańców Kamiennej dla polskiego wojska,
09.1920 - uchwalenie przez Radę Gminną postulatu do władz wyższych o nadanie osadzie Kamienna praw miejskich. Wystą piono też z wnioskiem do naczelnika PKP o zmianę nazwy stacji na Kamienna
1920 - działanie na terenie osady Kamienna (odnotowane w dokumentach) Okręgowego Związku Kooperatyw Kolejowych, Towarzystwa Pożyczkowe - Oszczędnościowego, Stowarzyszenia Pomoc, Resursy Rzemieślniczej, Stowarzyszenia Robotniczego Jedność, 230 sklepów, 2 młynów parowych,
1920 - ilość ludności 10750 tj. 8615 Polaków, 2135 Żydów, (zamieszkałych w 301 domach murowanych i 450 drewnianych,
1920 - działanie w Kamiennej: Polskiego Zjednoczenia Ludowo-Narodowego (endecja). Chrześcijańskiej Demokracji, Zwią zku Zawodowego Metalowców, Zw.Zaw. Pracowników Kolei Polskich, Zw Zaw. Prac. Kolei, Polskiej Partii Socjalistycznej, Zw. Nauczycielstwa Szkól Powszechnych. Zw. Inżynierów, Polskiej Macierzy Szkolnej, Stowarzyszenia Gimnastycznego Sokół, Zw. Harcerstwa Polskiego,
1920 - zorganizowanie w Kamiennej Straży Ogniowej,
1920 - przeniesienie targowiska na plac dzisiejszego Rynku,
1920 - doprowadzenie prądu elektrycznego 7. Odlewni i Emalierni Witwickiego do pierwszego w osadzie budynku - kina Iluzjon przy ul. Nowej (obecnie Staszica),
1920 - przeprowadzenie linii telefonicznej do Kamiennej,
1920 - przeniesienie Sądu Pokoju do Kamiennej
02.1921 - uchwała Rady Gminnej o wsparciu stosownymi podatkami i składkami akcji przyłączenia Górnego Śląska do Polski,
02.1921 - zorganizowanie Gminnej Biblioteki.
09.1921 - uchwała Rady Gminnej o nazwach ulic: Kolejowej, Towarowej, Iłżeckiej, 3-Maja, Fabrycznej, Staszica, Mickiewicza, Podjazdowej, Kościuszki, 17 Marca, Wieiskiej, Zurawiej, Długiej, Jasnej, Piaski,
09.1921 - zorganizowanie Szkoły Powszechnej nr 2 Kolejówki, w budynku po Średniej Szkole Technicznej Kolejowej, w drewnianym budynku obok dzisiejszej Straży Kolejowej.
1921 H Ziółkowska zorganizowała przy ul. Nowej kino lluzjon
1922 - założenie Banku Spółdzielczego i wkrótce Banku Handlowego
1922 - przyznanie przez Ministerstwo Robót Publcznych gminie Kamienna dotacji - 1,5 mil. mkp. na pomiary osady.
1922 - zgłoszenie na posiedzeniu Rady Gminnej wniosku do Wojewody o utworzenie starostwa w Kamiennej z uzasadnieniem, że działają tak duże zakłady jak:Odlewnia Żeliwa i Emaliernia J. Wilwickiego - 516 prac.. Fabryka Odlewów Żelaza w dzierża- wie M. Feldmana - 324 prac., Odlewnia Żeliwa i Emaliernia Nowy Bzin - 233 prac., Fabryka Budynków Drewnianych (wlasn. Min. Rób. Publ.- 275 prac., Stacja Kolejowa Skarżysko - 1200 pracowników. Ogółem na terenie Kamiennej I stacji Skarżysko, łącznie z małymi zakładami, rzemiosłem i kupiectwem zatrudnionych ponad 3 tyś. ludzi,
1922 - przewaga ednecji w wyborach do Rady Gminnej
28.12.1922 rozporządzenie premiera rządu RP gen.Władysława Sikorskiego, z datą ważności od 1.01.1923 roku o ustanowieniu MIASTA KAMIENNA
1.01.1923 roku o ustanowieniu miasta Kamienna
1923 - rozporządzenie (na wniosek płk. Jerzego Dunajewskiego) Min. Obrony Narodowej o budowie Państwowej Fabryki Amunicji koło Bzina i Młodzaw, należących do gm. Bliżyn I rozpoczęcie budowy PFA,
1923 - zorganizowanie Biura Notarialnego w Kamiennej,
1923 - przemianowanie i przeorganizowanie posterunku w Komisariat Policji Państwowej,
1923 - rozpoczęcie budowy gmachu Ubezpieczalni Społecznej,
1923 - zorganizowanie Fabryki Domów Prowizorycznych w Bzinie,
1923 - uruchomienie Tartaku Ekonomia przy dzisiejszej ul. Ekonomii,
1923 - rozpoczęcie budowy osiedla 34 domów na Kolonii Robotniczej.
6 maja 1923 wybory do rady miejskiej miasta Kamienna
3 czerwca 1923 inauguracyjne posiedzenie rady miejskiej
3.06.1924 - wybór 24-osobowej Miejskiej Rady Kamiennej z list endecji, chadecji, socjalistów i żydowskiej, która powołała viceburmistrza i postanowiła ogłosić konkurs na funkcję burmistrza.
06.1924 - powołanie pierwszego burmistrza z konkursu dr Tadeusza Mażdżyńskiego z Kielc,
1924 - założenie Tow. Przyjaciół Szkoły Średniej w Kamiennej,
1924 - rozwiązanie umowy Tow. Akcyjnego Skarżysko na dzierżawienie przez M. Feldmana (bankructwo i zamknięcie zakładu Stalowni Skarżysko, utrata pracy przez 300 zatrudnionych),
1924 - rozpoczęcie budowy osiedla Kolonii Górnej
1925 - PFA wizytowana przez prof. Ignacego Moscickiego (chemika, naukowca),
1925 - rozpoczęcie budowy Wytwórni Węgla Aktywowanego
1925 - erygowanie nowej parafii z prawie wykończonym kościołem pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kolejowej, obejmującej miasto Kamienna, wieś Milicę. Pogorzałe I Borki,
1925 - powołanie (uchwałą Rady Miasta) Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej, początkowo ze sprzętem konnym, a od 1935 r. z autem bojowym,
1925 - utworzenie w PFA Amatorskiej Orkiestry Dętej,
1925 - powstanie Stowarzyszenia Robotniczej Kultury Promień i Stowarzyszenia Urzędniczego Ognisko przy PFA, przeprowadzenie elektryfikacji miasta prądem pobieranym z Elektrowni w Radomiu,
1925 - wizytowanie przez gen. Wt. Sikorskiego (na zlecenie MON) będącej jeszcze w budowie PFA,
1925 - rozpoczęcie prac przy budowie gmachu Gimnazjum, wg projektu doc. T. Zielińskiego z Warszawy.
01.1926 - Mec. Wawrzyniec Ergietowski burmistrzem Kamiennej,
1926 - sprzedaż przez PFA pierwszych finalnych wyrobów,
1926 - założenie przy PFA Klubu Sportowego Granat i Klubu Wioślarskiego Rejów (staw rejowski przekazany fabryce)
1927 - zgłoszenie wniosku na posiedzeniu Rady Miasta dot. połączenia obu członów nazwy: stacji I miasta, jako Kamienna-Skarżysko.
1927 - wybory do Rady Miasta, burmistrzem - prof. Konstanty Bobowski, nauczyciel rysunku w Gimnazjum,
1927 - założenie drukarni Z. Pruskiego, a niebawem K.Rakowskiego,
1927 - otwarcie Szkoły Handlowej, powołanej przez Tow. Przyjaciół Szkół Średnich,
1927 - uruchomienie w PFA produkcji amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej.
17.04.1928 - oficjalna ZMIANA nazwy miasta i stacji na SKARŻYSKO-KAMIENNA
1928 - zorganizowanie przez Tow. Przyjaciół Szkól Średnich Szkoły RzemiesIniczo-Przemystowej (dziś energetyczna),
1928 - zorganizowanie Zawodowej Straży Pożarnej PFA wyposażonej w wóz bojowy i posiadającej wieżę obserwacyjną,
1928 -majątek PFA - 21.344.861 zł, zatrudnionych wfabryce 2105 robotników i 202 osoby kadry technicznej i urzędników,
1928 - rozebranie starego kościółka i zbudowanie nowego, drewnianego w parafii Św. Józefa w Bzinie; zawieszenie w dzwonnicy starych dzwonów, m.in. Jana z 1759 r.,
1928 - utworzenie kierownictwa w Skarżysku Kamiennej i rozpoczęcie działalności Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Radomsko - Kieleckiego, zatrudniającego początkowo 123 ludzi, w tym 13 inżynierów i techników
1929 - zorganizowanie przy PFA Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej
15.12.1929 - wizytacja przez prezydenta RP prof. Ignacego Moscickiego PFA i jego uczestnictwo wraz z bp gen. Wł. Bandurskim w poświęceniu figury Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy bramie Elaboracji
1929 -zmniejszenie stanu zatrudnienia: do 1932 r. zwolniono 1097 robotników i 98 pracowników kadry technicznej i urzędników
29.04.1930 - włączenie do miasta Skarżyska-Kamiennej terenów PFA, Młodzaw, cz. Bzina i Kolonii Kolejowej, rozporzą dzeniem prezesa Rady Ministrów.
1930 - rozpoczęcie budowy Fabryki Gazów Technicznych przez polsko-francuską Spółkę Akcyjną Perun. zatrudnienie ok. 80 ludzi,
1930 - dr Marta Bałtruszajlis dyrektorką Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum im.Augusta Witkowskiego.
1931 - zorganizowanie przy PFA Biura Studiów jako placówki Instytutu Techniki Uzbrojenia,
1931 - wybory do Rady Miasta. Ponowny sukces PPS I o połowę mniejszy dla BBWR,
1931 - zwiększenie zatrudnienia nauczycieli do 68 os.
1932 - wprowadzenie Gimnazjum i Liceum im. A.Witkowskiego do częściowo wykończonego, własnego budynku,
1932 - likwidacja szpitalika kolejowego przy przejeździe
1933 - konsekracja Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kolejowej, założenie Cechu Zbiorczego Chrześcijan
1934 - budowa os. mieszkań, na Rakietach ? WWA, - ustanowienie funkcji Lekarza Miejskiego, którym został dr Wł odzimierz Kordasiewicz
1935 - wzrost zatrudnienia we wszystkich oddziałach stacji kolejowej Skarżysko-Kamienna do ok. 1500 ludzi,
17.05.1935 - przejazd przez stację Skarżysko-Kamienna pociągu z. trumną z ciałem marszałka Józefa Piłsudskiego
1935 - sukces partii prawicy w wyborach do Rady Miasta, burmistrzem Franciszek Tatkowski
1935 - wybudowanie Fabryki Naczyń Emaliowanych zatrudniającej ok. 250 pracowników,
1935 - założenie Spółdzielni Budowy Domów Dwurodzinnych Praca, która w 1937 r. rozpoczęła budowę osiedla na Borze, na terenie gminy Bliżyn.
1935 - zorganizowanie szpitalika fabrycznego (Ambulatorium) w specjalnie zbudowanym na Kolonii Robotniczej przy PFA w końcu sierpnia 1939 r.przekształconego na Szpital Wojskowy,
1936 - włączenie skarżyskiej PFA do utworzonego Centralnego Okręgu Przemysłowego
1937 - uruchomienie przy PFA Szkoły Rzemieślniczej I kursu pirotechnicznego, a od 1938 r. Gimnazjum Mechanicznego, iloś ć mieszkańców (wg danych Zarządu Miasta) na terenie Skarżyska-Kamiennej - 19744 obywateli, w tym 2961 wyznania mojż eszowego,
1937 - rozpoczęcie budowy klasztoru i kaplicy dla sprowadzonego do Skarżyska-Kamiennej Zakonu Franciszkanów,
1937 - rozpoczęcie produkcji aparatury kwasoodpornej dla przemysłu chemicznego w Odlewni I Emalierni J. Witwickiego
1938 - Jędrzej Moraczewski - były premier rządu RP gościem Związku Zawodowego Metalowców przy PFA
1939 - przyłączenie do Skarżyska-Kamiennej całej osady Bzin, Rejów i Multanka, zwiększenie się ludności do 21890 i zatrudnienia do 10628 osób. Przyłączenie miasta do powiatu kieleckiego
16.05.1939 - powódź, zerwanie tam i przerwanie grobli w stawie Rejowskim, uszkodzenie mostu na ul. Legionów, a także domów w Bzinie,
1939 - wykrycie niemieckiej siatki szpiegowskiej w PFA
20.08.1939 - organizowanie szkolenia medycznego dla drużyn PCK w PFA i na kolei, organizowanie obrony przeciwlotniczej miasta przy udziale ludzi z PFA i wykorzystaniu uzbrojenia z fabryki
08.1939 - Występ Cyrku Staniewskich w Skarżysku-Kamiennej, którego wagony podczas opuszczania miasta na początku września zostały zbombardowane.
wrzes.1939 - działalność ochotniczego punktu PCK, składającego się głównie z nauczycielek i uczennic Gimnazjum i Liceum, na stacji Skarżysko-Kamienna, w związku z transportem wojsk i uciekinierów cywilnych.
1.09.1939 - pierwszy alarm lotniczy o godz. 6,30 podczas przelatywania eskadry samolotów niemieckich.
3.09.1939 - największy nalot niemieckich samolotów ok. 8.00 na stację, miasto i w niewielkim stopniu na PFA,
03.09.1939 - zestrzelenie 2 samolotów niemieckich (spadły na łąki k/Skarżyska Książęcego i na polach Młodzaw)
5.09.1939 - rozpoczęcie ewakuacji podstawowych urządzeń i załogi PFA do Włodzimierza Wołyńskiego
6-7.09.1939 - bitwa I bat. 7 pp leg oraz I bal. 9 pp z 3 DP pod Krasną za Bliżynem powstrzymująca uderzenie Wehrmachtu. Rozbicie naporu czołgów,
7.09.1939 - ewakuacja Policji Państwowej za Wisłę
8.09.1939 - zestrzelenie trzeciego samolotu niemieckiego. który spadł koło Wypraw na Pogorzałem
1-8.09.1939 - śmierć 12 cywilów i 25 żołnierzy WP wskutek bombardowania i działań wojennych na terenie miasta,zajęcie Skarżyska-Kamiennej przez Wehrmacht
8.09.1939 - bitwa wycofujących się na Iłżę oddziałów 36 DP w lesie Bór k/Skarżyska Książęcego
8-25.09.1939 - udzielenie pomocy żywnościowej, medycznej, posługi religijnej i w ucieczkach jeńcom polskim w przejś ciowym obozie na terenie Stalowni i przy ul. Fabrycznej oraz koło PFA.
25-30.09.1939 - pomoc żywnościowa jeńcom polskim trzymanym w Szydlowcu.
10.1939 - przejęcie PFA przez koncerny niemieckie I zmiana nazwy firmy na Hasag
18.10.1939 - zebranie organizacyjne członków konspiracji Orzeł Biały w mieszkaniu dentysty H.Gąsiewicza, przy ul. Podjazdowej 5
10.1939 - przybycie do Skarżyska-Kamiennej kpt, Z.Przeżdzieckiego Gryfa z zadaniem połączenia grup w organizację Orzeł Biały
1939 - zarekwirowanie dzwonów przez Niemców z kościoła Św. Józefa w Bzinie i kościoła NS Jezusowego,
1939 - zorganizowanie przez dyrektorkę dr. M.Bałtruszajtis tajnego nauczania na poziomie gimnazjum i liceum. Do 1945 r. uczyło 40 nauczycieli, a na kompletach uczyło się ok. 300 uczniów; 72 uzyskało małą maturę, a 15 dużą maturę,
1939 - zorganizowanie i innych małych grup konspiracji KOP, PÓZ, TĄP, NÓW oraz liczniejszych PN - Polska Niepodległa
12.1939 - narada funkcyjnych konspiracji OB z działaczami społeczno - politycznymi w Skarżysku-Kamiennej
1940 - rozbudowa konspiracji Polska Organizacja Zbrojna do struktury pod krypt. Powiat II A
26.01.1940 - rozkaz komendanta Policji Bezpieczeństwa i SS w Radomiu o akcji likwidowania tajnej organizacji w Skarż ysku-Kamiennej
29.01.1940 - rozpoczęcie aresztowań trwających do 12 ( lutego, zaaresztowano ok. 420 członków konspiracji Orzeł Biały w Skarżysku-Kamiennej
10.02.1940 - rewizja w zakonie franciszkanów i zarekwirowanie ukrytej broni
12-16.02.1940 - egzekucja 360 członków Orła Białego w lesie Bór za osiedlem o tej nazwie
02.1940 - zorganizowanie Getta Żydowskiego w części dzielnicy Kamienna
16.02.1940 - przewiezienie ok. 60 więźniów do Radomia, po wstrzymaniu egzekucji na Borze
03-05.1940 - przejęcie ocalałej części organizacji Orzeł Biały przez ZWZ - Związek Walki Zbrojnej I podjęcie zorganizowania struktury obwodu Skała
05.-06.1940 - ponowne aresztowania na terenie Skarżyska-Kamiennej i innych miejscowości województwa kieleckiego i osadzenie więźniów w Szkole Powszechnej nr l, zamienionej na więzienie.
10.06.1940 - brawurowa ucieczka na Górze Baranowskiej przewożonego z Kielc do radomskiego gestapo rtm. Janusza Poziomskiego.
29.06.1940 - rozstrzelanie 760 więzionych członków OB-ZWZ w lesie Brzask, w tym ok. 100 osób i. rejonu Skarż yska-Kamiennej.
4.07.1940 - egzekucja na Firleju k/Radomia ok. 40 członków Orła Białego z grupy aresztowanych w lutym,
1940 - opracowanie w Berlińskim Biurze Projektów planu rozbudowy Skarżyska-Kamiennej jako 300-tysięcznego miasta, centrum germanizmu
1940 - zezwolenie władz niemieckich na zorganizowanie 3-klasowej Szkoły Handlowej mgr E.Próchniewicza, która do końca wojny wykształciła 420 absolwentów,
1940 - podjęcie współpracy z ZWZ przez apteki J.Bielnickiego i J. Pianko, w zakresie pomocy farmaceutycznej i dostarczania chemikaliów, z których konspiracja mogła konstruować materiały wybuchowe
1941 - zorganizowanie obwodu Legia, konspiracji PN w Skarżysku-Kamiennej
1941 - wysyłanie przez wywiad ZWZ ze Stacji Skarżysko-Kamienna meldunków do Londynu o wzmożonym ruchu pocią gów Wehrmachtu na Wschód
09.1941 - reorganizacja Podobwodu Morwa ZWZ, od 1942 r. AK na terenie Skarżyska-Kamiennej,
1941 - podłożenie bomb wybuchowych do transportów amunicji wysyłanych z fabryki Hasag do Lipska,
1941 -zorganizowanie w Bliżynie obozu dla ok. 4 tyś.jeńców sowieckich, którzy masowo ginęli z głodu i chorób.
1941 - podrabianie legitymacji (ok. 200 sztuk w okresie do 1943 r.) pracownika kolei, które były najpewniejszymi przepustkami dla członków konspiracji
1.03.1942 - spuszczenie całego ładunku benzyny lotniczej z cysterny kolejowej, na tzw. warszawskiej górce rozrządowej
04.1942 - uruchomienie pierwszego kursu Szkoły Podchorążych AK w Podobwodzie Morwa w Skarżysku-Kamiennej,
04.1942 - zajęcie budynku Szkoły Powszechnej na Bzinku na etapowe więzienie gestapo, z którego samochodem - gazownią wywożono na egzekucję do Zakładu Elaboracji, ówczesnego Hasagu (ok. 10 tyś. ludzi),
04.1942 - zorganizowanie niewielkiej grupy Formacji Milicyjno-Bojowej RPP5, od marca 1943 r. nazywanej Socjalistyczną Organizacją Bojową.
07.1942 - wysadzenie pociągu wojskowego na przystanku Grzybowa Góra przez placówkę AK ppor. Wrzosa
Lato 1942 - zorganizowanie Żydowskiego Obozu Pracy Przymusowej dla ok. 7 tyś. Żydów w fabryce Hasag
08.1942 - likwidacja Getta zbiorczego w Skarżysku-Kamiennej i wywiezienie ok. 2800 Żydów do obozu śmierci w Treblince. Tylko 700 zdolnych do pracy wcielono do obozu przy Hasagu i 50 do pracy w ZEORK-u
Lato 1942 - zorganizowanie konspiracyjnej drużyny harcerskiej Szarych Szeregów pod kryptonimem Rój Kaśko
11.1942 - ukrywanie na osiedlu Bór dowódcy oddziału AL por. Narbutta i werbunek młodzieży z konspiracji harcerskiej do partyzantki.
12.1942 - odbicie 17 więźniów z aresztu stacyjnego przezgrupę z plut. 116 z Milicy
12.1942 - zorganizowanie obwodu NSZ na terenie Skarżyska-Kamiennej
1943 - podjęcie produkcji w dwóch fabryczkach amunicji AK na Posadaju oraz w kotłowni tartaku przy ul. Cmentarnej, początkowo PN, od wiosny AK. W okresie do sierpnia 1944 r. wyprodukowano ok. l min sztuk amunicji karabinowej I pistoletowej
10.08.1943 pochowanie pięciu poległych partyzantów AK na terenie późniejszego Wojennego Cmentarza Partyzanckiego k. Skarżyska Książęcego
03.1943 - wcielenie obwodu PN w Skarżysku- Kamiennej do Podobwodu Morwa AK,
03.1943 - zorganizowanie przez Niemców w Bliżynie, głównie dla Żydów, filii obozu koncentracyjnego Majdanek, dla ok. 4 tyś. więźniów, którzy wsktek morderczej pracy i głodu w większości ginęli,
03.1943 - wyrabianie przez konspirację w ZRORK-u elementów zaciskowych do stenów.
04.1943 - zorganizowanie kursu sanitariuszek PCK przez niemiecką lekarkę w ambulatorium Hasagu (nie wiedziała, że szkoli członkinie AK
05.05.1943 - zaatakowanie przez plut. 115 z Pogorzalego obozu koncentracyjnego w Bliżynie i wyzwolenie ok. 100 więź niów, głównie Polaków (Żydzi nie chcieli uciekać),
05.1943 - zorganizowanie partyzanckiego szpitala AK w zakonspirowanych domach przy lesie w Pogorzałem, pod opieką lekarzy ze Skarżyska-Kamiennej
06.05.1943 - przedostanie się grupy partyzanckiej z plutonu 115 z Pogorzałego pod dowództwem Buczyńskiego na teren strzelnicy Hasagu i zdobycie 11 pistoletów MP, 2 pistoletów maszynowych, rozpylacza, l RKM, 28 pistoletów, 6 taśm amunicji karabinowej i ok.2000 sztuk amunicji karabinowej
12.05.1943 - zorganizowanie pierwszego ok. 30-osobowego oddziału partyzanckiego AK z terenu podobwodu i przekazanie go do oddziału por. Szarego
24.05.1943 - bohaterska Śmierć w czasie zasadzki ppor.Bryksa i podoficera z plutonu operacyjnego Podobwodu Morwa
Maj-Lipiec 1943 - wyprodukowanie przez S. Nawrockiego z Podobwodu Morwa, w warsztacie przy ul.Pilsudskiego 70 C w Skarżysku-Kamiennej, pierwszych w Polsce 14 stenów.
15.06.1943 - wykolejenie na stacji 8 wagonów sprzętu wojskowego przez grupę z kompanii Olcha
06.07.1943 - dr K. Łotkowski lekarzem oddziału partyzanckiego por. Ponurego (po brawurowej ucieczce w czasie aresztowania)
18.07.1943 - opanowanie przez ochotników z plut. 115--116-117 miasta Szydlowiec (wieczorem) i zarekwirowanie w tamtejszej garbarni 4 wozów skór miękkich i 2 wozy skór twardych.
06.08.1943 - poległ w bohaterskiej walce koło gajówki Dalejów za Bliżynem dowódca harcerskiego plutonu plut. Oset - Wl. Wasilewski ze Zgrupowania AK Ponurego
08.1943 - wjazd czterech partyzantów dwoma zdobytymi samochodami w przebraniu za żołnierzy niemieckich do fabryki Hasag i wywiezienie na zdobyte przepustki pełnych ładunków amunicji, nasilenie sabotażu w fabryce Hasag
10.08.1943 - pochowanie pięciu poległych partyzantów AK na terenie późniejszego Wojennego Cmentarza Partyzanckiego k/Skarżyska Książęcego,
10.08.1943 - spalenie nakazów przymusowej pracy w Arbeitsamcie przy ul. Zeromskiego
09.1943 - skonstruowanie i wyprodukowanie przez trzech konstruktorów konspiracji AK z Wąchocka (należącego do Podobw. Skarżysko-Kamienna) pistoletu maszynowego KJS(nazwa od inicjałów konstruktorów),
09.1943 - tragiczne starcie grupy operacyjnej por. Żaby przy wykonywaniu akcji w niemieckim kasynie Hasagu, w którym oficer zginął, a kpr. Jaś został aresztowany i wysłany do obozu śmierci
08.1942-03.1944 - zakwaterowanie na terenie Skarżyska-Kamiennej w konspiracyjnych lokalach ok. 30 członków sztabu Komendy Radomsko-Kieleckiego Okręgu AK
18 stycznia 1945 wkroczenie do Skarżyska-Kamiennej oddziałów Armii Czerwonej. Koniec okupacji niemieckiej.
1948 Szkole powszechnej nr 3 noszącej imię Józefa Piłsudskiego nadano imię Jarosława Dąbrowskiego
20 czerwca 1950 Pierwsza sesja Miejskiej Rady Narodowej
27 maja 1990 wybory do odrodzonego samorządu. Wybrano 32 radnych.

jestesmy na ich serwerach

    Redakcja :: Reklama :: Kontakt :: Statystyki strony :: Projektowanie stron www
Created by rav30pl http://www.skarzysko.org    

statystyki www stat.pl

Niniejsza strona nie jest ani w sposób finansowy, ani organizacyjny związana z żadną organizacją państwową, samorządową czy inną. Wykonanie i redagowanie: Rafał Zieliński
Skarżysko-Kamienna On-Line - Pierwszy Prywatny Portal miasta i powiatu Skarżysko-Kamienna - www.skarzysko.org
Tworzenie strony: 0.121 sekund